Terms

Terms and Conditions

1. General

 1. These terms and conditions apply to all offers, agreements and deliveries of Wijnhandel Petrus v.o.f.
 2. These terms and conditions prevail over any conditions of the customer.
 3. Every order of the customer implies general acceptance of these terms and conditions.


2. Offers and Prices

 1. All our offers are free, unless otherwise agreed in writing
 2. All our offers are in Euros, per bottle, exclusive of VAT, duty and shipping, unless otherwise agreed in writing
 3. A compound quotation does not commit us to execute a portion of the assignment against a corresponding part of the quoted price.Offers do not automatically apply to future orders.
 4. Offers are valid while supplies last or - if indicated - until the time of the expiry of the period specified therein.
 5. All orders or agreements shall be valid upon our written acceptance and confirmation.


3. Payment

 1. Payment must be made ​​as agreed in the order and/or invoice, however, always prior to shipment of goods and in the currency in which billed.
 2. Goods remain our property until full payment has been made.

4. Delivery and Risk

 1. All goods are supplied ex works Wijnhandel Petrus v.o.f. at risk and expense of the customer unless otherwise agreed in writing.
 2. Indicated delivery time is an estimate only and is not intended to be binding.

5. Suspension/Dissolution/Termination

 1. We are entitled to suspend or terminate an agreement with immediate effect, if:
 • the customer does not fully or timely comply its obligations
 • after the conclusion of the agreement we learncircumstances giving good ground to fear that the customer will not comply its obligations.
 • circumstances arise of such a nature that fulfillment of theagreement is impossible.
 • the customer does not fully or timely comply its obligations or unaltered maintenance of the agreement cannot reasonably be required from us.
 1. If the dissolution is attributable to the customer we are entitled to compensation for the damage, including the costs that result directly and indirectly.
 2. If the customer cancels an order wholly or partially, 20% of the agreed purchase price of the ordered goods plus any dispatch and delivery costs will be charged to the customer. We shall not be required to return any deposit for a canceled order.


6. Force Majeure

 1. We shall not be liable for any failure to meet our obligations occasioned by circumstances beyond our reasonable control.


7. Quality and Claims

 1. We undertake the proper safekeeping and storage of wines in our posession but will not be responsible for the state and condition of wines or whether the wine corresponds to the qualities which might be expected from its description.
 2. We shall not be liable for any defects that are caused by improper storage or handling after shipment of the goods.
 3. We must be notified by the customer about inaccurate or incomplete execution of the agreement within 3 days after receipt and inspection of the goods.


8. Applicable Law

 1. All our contracts are made under Dutch Law and are subject to the exclusive jurisdiction of the Dutch Courts, even if a contract is fully or partially implemented abroad.

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Wijnhandel Petrus VOF en de afnemer.
 2. Deze algemene voorwaarden prevaleren steeds boven eventuele voorwaarden van de afnemer.
 3. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en leveringen van Wijnhandel Petrus VOF, tevens indien voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken.
 4. Iedere opdracht van de klant houdt algemene aanvaarding van deze algemene voorwaarden in.


2. Offertes, Aanbiedingen en Prijzen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Wijnhandel Petrus VOF zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen
 2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in Euro’s, per fles en exclusief BTW en verzendkosten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Wijnhandel Petrus VOF niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 4. De offerte of aanbieding is slechts geldig zolang de voorraad strekt of, indien aangegeven, tot het moment van het verstrijken van de daarin vermelde geldigheidsduur.
 5. Alle bestellingen of overeenkomsten worden slechts geldig nadat ze door Wijnhandel Petrus VOF zijn aanvaard en bevestigd.


3. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Wijnhandel Petrus VOF is gerechtigd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien:
 • de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
 • na het sluiten van de overeenkomst Wijnhandel Petrus VOF ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk, of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Wijnhandel Petrus VOF kan worden gevergd.
 1. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is Wijnhandel Petrus VOF gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten die daardoor direct en indirect ontstaan.
 2. Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert dan zal 20% van de overeengekomen koopsom van de daarvoor bestelde goederen, vermeerderd met de eventuele aan- of afvoer- en afleveringskosten daarvan aan wederpartij in rekening worden gebracht. Wijnhandel Petrus VOF is niet verplicht een eventuele aanbetaling voor een geannuleerde order te retourneren.

4. Overmacht

 1. Wijnhandel Petrus VOF is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Wijnhandel Petrus VOF geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wijnhandel Petrus VOF niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

5. Leveringen en Risico

 1. Alle goederen worden geleverd af onderneming van Wijnhandel Petrus VOF voor rekening en risico van de afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


6. Levertijden

 1. De opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn.


7. Betaling

 1. Betaling dient steeds te geschieden op de wijze zoals schriftelijk op de overeenkomst of faktuur is overeengekomen, echter altijd vóór verzending van de goederen naar wederpartij en in de valuta waarin is gefaktureerd.
 2. Goederen blijven eigendom van Wijnhandel Petrus VOF totdat algehele betaling heeft plaatsgevond


8. Klachten en Reclamaties

 1. De door Wijnhandel Petrus VOF te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijk eisen en normen die daaraan op het moment van bestelling en verzending redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
 2. Wijnhandel Petrus VOF is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken die zijn ontstaan als gevolg van onjuiste opslag of behandeling na verzending van de goederen. Evenmin is Wijnhandel Petrus VOF aansprakelijk voor de kwaliteit van de geleverde goederen als gevolg van omstandigheden waarop Wijnhandel Petrus VOF geen invloed kan hebben.
 3. Reclamaties m.b.t. onjuiste of onvolledige uitvoering van de overeenkomst dienen door wederpartij binnen 3 dagen na ontvangst en inspectie van de goederen kenbaar gemaakt te worden.


9. Toepasselijke Recht

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Wijnhandel Petrus VOF partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven.
 • All prices are per bottle and in Euro (€)
 • Offered subject being unsold
 • All pricing are excl. VAT
 • Delivery charges are excluded (FOB Breda - Netherlands)
 • Payment is due on invoice AND before transport

Wijnhandel Petrus vof

Oranjestraat 47
4891 XP Rijsbergen
The Netherlands

Tel. +31 (0) 76 596 2747

Email : wijnhandel.petrus@petrus.nl

Bank : Rabobank 14.53.45.262
IBAN : NL69RABO0145345262
BIC : RABONL2U
KvK : 55391044
VAT : NL 8516846558B01